هاست دانلود ایران

HOSTDl-1

20,000 تومان
ماهانه

 • 20480مگابایت فضا
 • نامحدود ماهانه پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • direct admin کنترل پنل

HOSTDl-2

85,000 تومان
ماهانه

 • 100000مگابایت فضا
 • نامحدود ماهانه پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • direct admin کنترل پنل

HOSTDl-3

120,000 تومان
ماهانه

 • 200000مگابایت فضا
 • نامحدود ماهانه پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • direct admin کنترل پنل

HOSTDl-4

150,000 تومان
ماهانه

 • 300000مگابایت فضا
 • نامحدود ماهانه پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • direct admin کنترل پنل