سرور اختصاصی ترکیه

DV-TR-0

1,800,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
 • 32گیگابایت رم
 • 2*intel Xeon 5650 2.7GHz پردازنده
 • 240 SSD هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه-coment موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

DV-TR-1

2,900,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
 • 96 گیگابایت رم
 • 2 X E5-2630 2.3GHz پردازنده
 • 1 عدد SSD 500 هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

DV-TR-2

2,700,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
 • 64 گیگابایت رم
 • 2X E5-2630l V3 پردازنده
 • 2 عدد SSD 500 هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

DV-TR-3

3,980,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
 • 128 گیگابایت رم
 • 2X E5-2680 2.7GHz پردازنده
 • 1 عدد SSD 1TB هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

DV-TR-4

5,300,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
 • 256 گیگابایت رم
 • 2X E5-2660 V2 پردازنده
 • 2 عدد SSD 1TB هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

DV-TR-5

2,680,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
 • 64گیگابایت رم
 • intel Coi7 7700 2.7GHz پردازنده
 • 1 عدد SSD 500*2*1tb sata هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه-coment موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

DV-TR-6

3,950,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
 • 64گیگابایت رم
 • 2*intel Xeon E52690 2.7GHz پردازنده
 • 2*800 sas هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه-coment موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل