ارتقا حداقل 12 ساعت کاری

500 SSD

400,000 تومان
ماهانه

100,000 هزینه راه اندازی
  • 500 GB هارد دیسک

/30 IPv4 IPs

140,000 تومان
ماهانه

4 عدد ایپی - 1 عدد قابل استفاده

/28 IPv4 IPs

608,000 تومان
ماهانه

16 عدد ایپی - 13 عدد قابل استفاده

/29 IPv4 IPs

304,000 تومان
ماهانه

8 عدد ایپی - 5 عدد قابل استفاده

/27 IPv4 IPs

1,216,000 تومان
ماهانه

32 عدد ایپی - 29 عدد قابل استفاده

/26 IPv4 IPs

2,432,000 تومان
ماهانه

64 عدد ایپی - 61 عدد قابل استفاده

/25 IPv4 IPs

4,864,000 تومان
ماهانه

128 عدد ایپی - 125 عدد قابل استفاده